RSS Feed

Trầm Nguyệt Chi Thược 7-3

Posted on

Chương 3: Chất nghi

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 7-2

Posted on

Chương 2: Chiến âm chưa dứt

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 7-1

Posted on

Chương 1: Cái tên của ngày xưa

“Cái chết, kỳ thực không phải là một sự bắt đầu mới.” —- Nguyệt Thoái

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 7 – Lời mở đầu

Posted on

Tập 7: Thiếu Đế

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược – tự thuật + phỏng vấn đặc biệt

Posted on

Giới thiệu nhân vật (bản Chu Sa)

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 6 – Tự Thuật

Posted on

Tự thuật – Englar

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 6-7

Posted on

Chương 7: Dĩ bỉ chi huyết

Read the rest of this entry