RSS Feed

Trầm Nguyệt Chi Thược 9 – Lời mở đầu

Posted on

Tập 9: Hối ảnh

09 new

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 8 – Tự Thuật + Giới thiệu nhân vật

Posted on

Tự thuật – Ojisa

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 8-7

Posted on

Chương 7: Kiếm vệ mạnh nhất… đã từ chức

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 8-6

Posted on

Chương 6: Cho dù đang tiến hành đại nghiệp mưu phản, vẫn phải trải qua sinh hoạt thường ngày

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 8-5

Posted on

Chương 5: Khế ước bán thân không thể ký lung tung, hôn ước cũng không thể đính bừa

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 8-4

Posted on

Chương 4: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng

Read the rest of this entry

Trầm Nguyệt Chi Thược 8-3

Posted on

Chương 3: Tây Phương Thành

Read the rest of this entry