RSS Feed

Category Archives: LSK – Mệnh kỵ sĩ

Mệnh Kỵ Sĩ – Đao Phong (p2)

Đao phong (p2)

Read the rest of this entry

Mệnh Kỵ Sĩ – Đao Phong (p1)

Đao phong (p1)

Read the rest of this entry

MKS – Chúng ta không phải Hắc Nhân đội (P1)

Chúng ta không phải Hắc Nhân đội (P1)

Read the rest of this entry

MKS ngoại truyện – Cao ngạo

Cao ngạo

Read the rest of this entry

MKS – Khi lão sư vẫn chưa phải lão sư (p3)

Posted on

Read the rest of this entry

MKS – Nhìn lén Lesus Judge

Posted on

Tường thuật đầy đủ việc nhìn lén Lesus Judge

Read the rest of this entry

MKS – Khi lão sư vẫn chưa phải lão sư (p2)

Phần 2

Read the rest of this entry